Nowości w SMS 13

Kolejkowanie symulacji
Możliwość zarządzania jednoczesnego uruchamiania wielu modeli ADCIRC, SRH-2D lub STWAVE, dzięki narzędziu Simulation Run Queue.


Narzędzie tworzenia kanałów przeciwpowodziowych
Narzędzie służy do wyznaczania przybliżonego zasięgu kanałów przeciwpowodziowych w oparciu o geometrię siatki, punktów lub siatki kartezjańskiej używanej w projekcie.

Narzędzie mapowanie powodzi
Możliwość szybkiej identyfikacji zmieniających się rozległych obszarów zalewowych, gdy zachodzą zmiany w poziomie rozlewiska. SMS może pomóc w wizualizacji wpływu ewentualnych modyfikacji poziomu powodzi poprzez wykorzystanie elewacji terenu i istniejących map zagrożenia powodziowego FEMA.


Bridge Scour Tool
Narzędzie pobiera istniejące zestawy danych z dwuwymiarowego modelu hydraulicznego, a następnie eksportuje wiele potrzebnych zmiennych do zestawu narzędzi hydraulicznych celem dalszej analizy. Zmienne te mogą też być kopiowane do użycia w innych narzędziach.

Udoskonalenia modułu podstawowego
 • opcja równomiernej gęstości (dla map)
 • redystrybucja łuku w oparciu o funkcję rozmiaru (ma to wpływ na generowaną siatkę gdyż nie jest ono automatycznie wykonywane na późniejszych etapach)
 • nowe polecenie "Snap Arcs to Mesh", zmieniające węzły siatki, celem dopasowania węzłów i wierzchołków łuku
 • szybsze tworzenie siatki
 • obsługa podziału linii dla pojedynczego segmentu siatki
 • brak redystrybuowania łuków, gdy używana jest funkcja skalarna
 • możliwość interpolacji zestawów wynikowych do innej siatki
 • możliwość konwertowania danych rozproszonych 2D na dane rastrowe (Scatter)

Zarządzanie LIDAR
SMS obsługuje od teraz zaawansowane narzędzia do obsługi danych LIDAR celem czytania, przeglądania i konwertowania danych LIDAR na inne formaty celem ich użytku z własnymi modelami. Duże zbiory danych LIDAR są szybko wyświetlane, dzięki opcjom określania liczby wizualizowanych punktów i wykluczania punktów spoza zadanego zakresu.


Cechy główne
 • aktualizacje narzędzia pomiarowego
 • opcja podglądu układu współrzędnych
 • nowa zakładka GIS z informacjami GIS w oknie Informacyjnym
 • nowa zakładka Notatek w oknie dialogowym Właściwości
 • aktualizacje narzędzi i skryptów
 • elementy menu WEB przeniesione do menu File
 • możliwość importowania plików STL
 • usprawnienia w wykresach
 • wybór cech i rozszerzeń

Udoskonalenia interfejsu modelu
 • interfejsy ADCIRC i STWAVE zostały zaktualizowane, aby umożliwić wielokrotne symulacje w jednym projekcie
 • interfejsy HEC-RAS, SRH-2D i TUFLOW zostały zaktualizowane o dodatkowe funkcje

Script logo