Nowości w Surfer 16

Surfer 16 posiada wiele nowych potężnych funkcji. Producent skoncentrował się na zwiększeniu użyteczności, usprawnieniu przepływu pracy celem oszczędności czasu i uwzględnieniu funkcji oczekiwanych przez użytkowników. Najważniejsze nowe funkcje programu Surfer 16 wymienione są poniżej. Pełną listę nowych funkcjonalności można także znaleźć, klikając znak „?” w prawym górny rogu programu, a następnie przejść do rozdziału Surfer 16 | Introduction | New Features.

Wyświetlanie punktów danych w rzeczywistej przestrzeni 3D w widoku trójwymiarowym
Surfer 16 umożliwia wyświetlanie punktów danych XYZ w 3D! Jeśli dane używane do tworzenia mapy punktów, mapy punktów klasyfikowanych lub mapy bazowej zawierają składową Z (lub inną wartość dla każdego punktu XY), to użytkownik może teraz wyświetlać te dane w widoku 3D. Punkty te mogą być kolorowe, możliwa jest zmiana ich wielkości oraz mogą być one reprezentowane przez symbole 2D lub 3D. Istnieje też opcja wyświetlania danych wraz z mapami powierzchni, izolini i kolorów w prawdziwym trójwymiarze!


Efektywniejsza wizualizacja danych, dzięki nowemu edytorowi Colormap
Cecha zamieszczona w Surfer 16 na prośbę użytkowników, którzy domagali się lepszego edytora Colormap, z bardziej elastycznymi i wydajnymi opcjami reprezentującymi dane, takimi jak:
 • lepsze dopasowanie danych w mapach kolorów
 • oddzielne skalowanie kolorów i określanie przezroczystości pozwala uzyskać większą kontrolę nad prezentacją danych. Łatwe ustawianie wypełnienia, które będzie stopniowo przezroczyste lub nieprzezroczyste, wstawianie/usuwanie węzłów przezroczystości w celu uzyskania wymaganych ustawień transparencji
 • histogram za mapami kolorów i przezroczystości pokazujący rozkład danych, dzięki czemu można łatwo zauważyć, gdzie potrzebnych jest więcej kolorów lub niezbędne są zmiany innych ustawień przezroczystości do prezentowania danych
 • możliwa zmiana rozciągnięcia mapy kolorów przez równomierne ich rozłożenie (równe odstępy między węzłami) lub użycie opcji Equalize (równe rozciągnięcie obszaru, węzły są umieszczane w taki sposób, aby ta sama ilość danych znajdowała się między każdą parą węzłów)
 • możliwa zmiana wybranej metody kolorowania mapy, celem interpretacji gradacji kolorów od węzła do węzła
 • możliwy wybór między skalowaniem liniowym lub logarytmicznym rozkładu kolorów, celem uwydatnienia powolnej zmiany danychTworzenie warstwic o równym obszarze w każdym interwale
Spędzanie pracochłonnych godzin celem obliczania równych odstępów między obszarami dla map izolini to już przeszłość. Surfer 16 robi to za pomocą jednego kliknięcia! Wystarczy zmienić metodę na Equal area i określić liczbę interwałów poziomic. Obszar per interwał zostanie wyświetlony w celach informacyjnych. Wyrównanie histogramu może być niezbędne do wykrycia i zobrazowania subtelnych zmian, w sytuacji gdy istnieją również bardziej ekstremalne wartości danych.


Duplikowanie warstwy mapy i przenoszenie lub kopiowanie obiektów na inne warstwy podstawowe
Użytkownik może teraz powielać mapy, warstwy map i inne obiekty za pomocą kliknięcia! Po utworzeniu warstwy, nie trzeba odtwarzać wszystkich ustawień dla każdego pliku siatki, aby utworzyć nowe mapy. Wystarczy zduplikować warstwę i zamienić plik siatki! Ponadto można łatwo przenosić lub kopiować obiekty w wektorowych warstwach bazowych! Co więcej, można teraz po prostu wykorzystać opcję przeciągnij/upuść obiekty z jednej warstwy bazowej na drugą. Można nawet przeciągać rysowane obiekty z okna wykresu, na przykład tekst lub wielokąty, prosto do wektorowej warstwy bazowej.

Tabela atrybutów
Poniższe nowe funkcje znacznie zwiększają użyteczność Tabeli atrybutów i funkcji Base Symbology, wprowadzonej w Surfer 15.
 • dodawanie geometrii jako atrybutu do podstawowych warstw wektorowych. Możliwe jest dodanie atrybutu geometrii do jednego obiektu lub dodanie dla wszystkich obiektów w całej warstwie z Tabeli atrybutów. Użytkownik może wybrać jaką cechę geometrii dodać jako atrybut (np. obszar, długość, położenie punktu XY itd.) oraz wybrać jednostki, które mają zostać do tego użyte! Na przykład, możliwe jest dodanie obszaru wielokątnego wyrażonego w kilometrach kwadratowych lub długości linii łamanej mierzonego w milach


 • obliczenia matematyczne można wykonywać w polach w Tabeli atrybutów! Jest to niezwykle przydatne, gdy istnieje potrzeba tworzenia nowego atrybutu na podstawie wyników z już istniejących atrybutówZmiana wysokości lub szerokości skali kolorów i pasków skali
Surfer 16 umożliwia zmianę wysokości i szerokości skali kolorów lub wysokości słupków skali dla mapy we właściwościach skali bez zniekształcania etykiet tekstowych! Teraz skale kolorów i paski skali użytkownika mogą wyglądać jeszcze lepiej.


Wyświetlanie właściwości linii konturowej na skali kolorów
Właściwości linii konturowej mogą być teraz wyświetlane na skali kolorów! Można dzięki temu zobaczyć właściwości linii konturu z /bez wypełnienia konturu


Kwerendy
Dzięki Surfer 16 można zwiększyć wszechstronność operacji kwerend (zapytań) dzięki nowym narzędziom:
 • eksport wyników zapytań do pliku w celu użycia w innym oprogramowaniu
 • przeniesienie lub skopiowanie wybranych obiektów z zapytania do nowej warstwy mapy, aby łatwo zidentyfikować lub edytować wyniki zapytania

Gridding
 • Nowa opcja griddingu - kriging z trendem zewnętrznym. Możliwe jest określenie siatki innej zmiennej dla trendu zewnętrznego.
 • Możliwe jest skopiowanie ustawień geometrii z innego pliku siatki! Wystarczy zaakceptowanie domyślnego zakresu i rozdzielczości geometrii siatki wyjściowej lub wybór dowolnej istniejącej siatki, a Surfer automatycznie wprowadzi te same ustawienia geometrii. Ta opcja jest dostępna wszędzie tam, gdzie trzeba określić geometrię dla pliku siatki wyjściowej
 • Zaawansowane opcje posiadają zaktualizowany interfejs użytkownika

Automatyzacja
Dodane zostały następujące polecenia (wcześniej dostępne tylko za pośrednictwem interfejsu użytkownika) do modelu automatyzacji Scripter:
 • Dodaj i edytuj warstwy siatki
 • Wykonuj zapytania
 • Zapisuj raporty siatki i objętości
 • Wykonuj polecenia geoprzetwarzania:
  • zmniejszanie grubości linii
  • wygładzanie linii
  • bufor
  • tworzenie punktu przecięcia
  • zmiana typu
  • połączenie linii łamanych
  • połączenie, przecięcie lub różnica wielokątów
  • łamanie lini łamanych
  • przerywanie linii łamanej w punktach przecięcia
  • połączenie wysp / jezior
  • podział wysp / jezior

Import/Export
 • Import ESRI File Geodatabase (.FGDB)
 • Ekspor GPX z okna wykresu
 • Zapis arkusza roboczego jako bazy DBF, idealny do edycji atrybutów SHP

Dodane układy współrzędnych
 • Adindan | Adindan / UTM zone 35N (EPSG 20135)
 • Africa Arc 1960 / UTM Zone 35N (EPSG 21095)
 • Africa Arc 1960 / UTM Zone 36N (EPSG 21096)
 • Africa Arc 1960 / UTM Zone 37N (EPSG 21097)
 • Gabon | M’poraloko / UTM zone 32S (EPSG 26692)
 • Mozambique | Moznet / UTM zone 38S (EPSG 5629)
 • Guinea | Conakry / UTM zone 28N (EPSG 31528)
 • Guinea | Conakry / UTM zone 29N (EPSG 31529)
 • Australian GDA2020 coordinate systems and datum
 • Luxembourg 1930 Gauss (EPSG 2169)

Script logo