Regulamin obowiązujący od dnia 25.05.2018 r.

Wstęp

SoftBooks s.c. bardzo poważnie podchodzi do kwestii ochrony prywatności klientów i z troską traktuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo ich danych.

Nasza Polityka prywatności określa następujące kwestie:

 1. Jakie dane osobowe użytkownika zbieramy i przetwarzamy w związku z korzystaniem z naszej witryny i usług.
 2. Wszelkie dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawodawstwem o ochronie danych osobowych obowiązującym w Unii Europejskiej.

 

Administrator danych

Administratorem danych jest Spółka SoftBooks s.c. wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP PL6751321469 w Krakowie

Gromadzone dane

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje na temat użytkownika umożliwiające jego identyfikację, na przykład imię i nazwisko, dane kontaktowe, adres email, szczegóły płatności.

Możemy gromadzić dane osobowe użytkownika gdy zwraca się do nas z prośbą o informacje cenowe, techniczne, korzysta z naszej witryny internetowej, dokonuje transakcji za pośrednictwem naszej firmy lub w inny sposób kontaktuje się z nami.

SoftBooks może w szczególności gromadzić informacje należące do następujących kategorii:

 1. Imię i nazwisko, adres domowy, adres e-mail, numer telefonu, szczegóły płatności;
 2. Informacje na temat preferencji użytkownika, w szczególności jego dziedziny specjalizacji lub zainteresowań naukowych;
 3. Informacje na temat zakupu produktów i usług;
 4. Informacje na temat korzystania z naszej witryny internetowej;
 5. Komunikacja z użytkownikiem lub skierowana do nas przez użytkownika za pośrednictwem poczty, wiadomości e-mail, czatu, mediów społecznościowych oraz przez telefon;
 6. Publicznie dostępne dane, w szczególności adresy email publikowane na ogólnie dostępnych stronach internetowych instytucji będących miejscami zatrudnienia.


Zgodnie z obowiązującym prawem ochrony danych osobowych, dane osobowe dotyczące stanu zdrowia fizycznego lub psychicznego, podejrzenia popełnienia przestępstwa lub skazania za przestępstwo stanowią „wrażliwe” dane osobowe. Będziemy przetwarzać takie dane wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody użytkownika lub jeżeli będzie to niezbędne (na przykład w przypadku, gdy użytkownik poprosi o pomoc specjalną) lub jeżeli użytkownik celowo je upublicznił.

 

Cele wykorzystania danych osobowych użytkownika

Dane użytkownika mogą być wykorzystywane w następujących celach:

 1. Zapewniania produktów i usług żądanych/zamówionych przez użytkownika;
 2. Skontaktowania się z użytkownikiem w przypadku zmian w świadczonych usługach lub w celu poinformowania o specyficznych danych dotyczących świadczonych usług;
 3. W celach związanych z rachunkowością, fakturowaniem oraz w celu wykrywania jakichkolwiek nieuczciwych działań i/lub zapobiegania takim działaniom;
 4. Cele administracyjne lub prawne: wykorzystujemy dane użytkownika do przeprowadzenia analizy statystycznej i marketingowej. Możemy dokonywać profilowania danych w oparciu o zgromadzone dane na temat użytkownika na potrzeby analizy statystycznej i marketingowej. Profilowanie będzie odbywać się wyłącznie za uprzednią zgodą użytkownika i dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić poprawność wszystkich danych będących podstawą profilowania. Udostępnienie przez użytkownika jakichkolwiek danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie ich w celu profilowania zgodnie z niniejszą Polityką prywatności;
 5. Komunikacji w związku z obsługą klienta: wykorzystujemy dane użytkownika do zarządzania naszymi relacjami z nim jako klientem i w celu poprawy jakości usług obsługi klienta;
 6. Świadczenia spersonalizowanych usług, tj. wykorzystania danych użytkownika w celu dostarczania informacji, które naszym zdaniem mogą go zainteresować, w szczególności o trwających promocjach lub o nowościach z zakresu zainteresować użytkownika. Użytkownikowi przysługuje prawo do zaakceptowania lub rezygnacji z otrzymywania tego typu wiadomości. Ponadto każda przesłana przez nas elektroniczna wiadomość będzie zawierać możliwość zaznaczenia, że użytkownik nie życzy sobie dalszego otrzymywania od nas bezpośrednich materiałów marketingowych.
 7. Realizacji wymagań ustawowych lub w celu rozpatrywania reklamacji, zapytań oraz w celu ochrony naszych praw w przypadku zgłoszenia roszczenia
 8. W celu spełnienia ustawowego obowiązku;
 9. Gdy użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych (np. w celach marketingowych);


SoftBooks będzie przetwarzać dane osobowe użytkownika jedynie wówczas, gdy będziemy mieć do tego podstawę prawną. Podstawa prawna będzie uzależniona od powodów, dla jakich zebraliśmy dane osobowe użytkownika i celu, w którym mamy ich wykorzystywać.

Zgodę we własnym imieniu mogą wyrazić jedynie dzieci w wieku co najmniej 16 lat. W przypadku dzieci poniżej 16. roku życia, wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

SoftBooks nie będzie przechowywać danych użytkownika przez okres dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w jakich są one przetwarzane. W celu ustalenia odpowiedniego okresu przechowywania, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i „wrażliwość” danych osobowych, cele ich przetwarzania oraz ewentualną możliwość realizacji tych celów za pomocą innych środków.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

SoftBooks przestrzega ścisłych procedur bezpieczeństwa dotyczących przechowywania i ujawniania danych osobowych użytkownika, których celem jest również ochrona danych przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Dane są przechowywane w bezpiecznym miejscu na dedykowanych serwerach SoftBooks. Gdy to możliwe dane są chronione przy pomocy technologii SSL (Secure Socket Layer). SSL to branżowy standard szyfrowania informacji osobowych umożliwiający ich bezpieczny transfer w Internecie.

SoftBooks umożliwia płatności jedynie w bezpiecznym kanale bankowym z użyciem bankowości elektronicznej.

 

Udostępnianie danych osobowych

SoftBooks może udostępniać dane osobowe użytkownika następującym osobom trzecim w celach opisanych w niniejszym Regulaminie:

 1. Organom państwowym, organom ścigania, organom regulacyjnym w celu spełnienia wymogów prawnych;
 2. Zaufanym dostawcom usług/produktów, wykorzystywanych przez nas do prowadzenia działalności, takim jak: producenci oprogramowania i wydawcy literatury drukowanej i elektronicznej w celach rejestracji użytkowników w ich bazach klientów;
 3. Doradcom prawnym, sądom i organom ścigania w Polsce, aby egzekwować nasze prawa związane z umową zawartą z użytkownikiem; Inspektor danych osobowych.


SoftBooks powołał inspektora ochrony danych („IOD”), który odpowiada za nadzór nad przestrzeganiem niniejszej polityki. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzoru w dowolnym momencie. Główny organ nadzoru ochrony danych kontrolujący SotBooks to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Prawa ochrony danych

W określonych okolicznościach, użytkownikowi przysługuje prawo do:

 1. Żądania informacji na temat tego, czy przechowane są jego informacje osobowe, a jeżeli tak, jakie informacje są przechowywane i w jakim celu są one przechowywane;
 2. Żądania dostępu do swoich informacji osobowych (tak zwany „wniosek osoby, której dane dotyczą, o udostępnienie danych”). Dzięki temu możliwe jest uzyskanie kopii informacji osobowych, jakie posiadamy na temat użytkownika oraz sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem;
 3. Żądania sprostowania przechowywanych przez SoftBooks informacji osobowych użytkownika. Użytkownik może uzupełnić wszelkie niekompletne dane lub sprostować niepoprawne informacje, które go dotyczą, a które my przechowujemy;
 4. Żądania usunięcia informacji osobowych. Użytkownik może żądać skasowania lub usunięcia informacji osobowych, jeżeli nie istnieją powody uzasadniające dalsze ich przetwarzanie. Ponadto użytkownik ma prawo poprosić nas o skasowanie lub usunięcie informacji osobowych, jeżeli skorzystał z prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. Sprzeciwu wobec przetwarzania informacji osobowych użytkownika w przypadku, gdy SoftBooks przetwarza je w oparciu o uzasadniony interes (lub interes osoby trzeciej), a w konkretnej sytuacji danego użytkownika zaistnieje jakikolwiek powód, dla którego zechce on zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania na tej podstawie. Ponadto użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwu, jeżeli SoftBooks przetwarza jego informacje osobowe w bezpośrednich celach marketingowych;
 6. Sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, tj. sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących użytkownika z wykorzystaniem jego informacji osobowych lub sprzeciwu wobec profilowania użytkownika;
 7. Żądania ograniczenia przetwarzania informacji osobowych. Użytkownik może żądać zawieszenia przetwarzania informacji osobowych dotyczących użytkownika, na przykład, gdy użytkownik chce ustalić ich poprawność lub powód ich przetwarzania;
 8. Żądania przeniesienia informacji osobowych w elektronicznej i ustrukturyzowanej postaci do użytkownika lub innej osoby (tak zwane prawo do „przenoszenia danych”). Umożliwia to pobranie od nas danych w formacie umożliwiającym wykorzystanie ich w formie elektronicznej oraz przeniesienie danych użytkownika do innej osoby w formacie umożliwiającym ich wykorzystanie w formie elektronicznej;
 9. Wycofania zgody. W ograniczonych okolicznościach, kiedy użytkownik wyraził zgodę na zbieranie, przetwarzanie i przenoszenie informacji osobowych w konkretnym celu, ma on prawo w dowolnym czasie wycofać zgodę na takie przetwarzanie.


Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, należy wysłać do SoftBooks informację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@softbooks.pl.

W określonych przypadkach SoftBooks może być zmuszony poprosić użytkownika o konkretne informacje w celu potwierdzenia jego tożsamości oraz zapewnienia mu prawa dostępu do informacji (lub wykonania jakiegokolwiek innego przysługującego mu prawa). Jest to kolejny stosowny środek bezpieczeństwa pozwalający upewnić się, że informacje osobowe nie będą ujawniane osobom nieupoważnionym.

 

Zmiany polityki prywatności

Polityka prywatności SoftBooks może ulegać zmianom. Użytkownik będzie informowany o wszelkich zmianach dokumentu w formie wiadomości e-mail lub zawiadomienia opublikowanego w naszej witrynie internetowej.

 

Script logo