Moduły HSC Chemistry


Rea – Reaction Equations
Bal – Heat Transfer
HTr – Heat Transfer
Gem – Equilibrium Compositions
Gem – Cell Equilibrium
Aqu – Aqueous Solutions
Tpp – Stability Diagrams
Lpp – Stability Diagrams
EpH – Eh-pH Diagrams
Dia – H, S, Cp, G Diagrams
Est – H, S Cp Estimation
Ben – Benson Estimation
Wat – Water
Mea – Measurement Units
Ele – Periodic Chart
Con – Species Converter
Exe – Exergy Balance
DB – H, S, and Cp Database
Geo – Mineral Database
Excel add-in functions
Help module
SIM – Flowsheet Simulation
LCA Module
Mass Balance
MAT – Material Database
NAV – Diagram Navigator
Data Module


Rea – Reaction Equations module
Moduł stosowany do analizy równowagi reakcji chemicznych i obliczeń entalpii. Oferuje ilustracyjny i intuicyjny interfejs użytkownika, a także kompleksowe narzędzie wykresów. Pozwala na gromadzenie wyników obliczeń na kilku arkuszach, umożliwiając porównywanie i wizualizację wyników na wykresach.


Bal – Heat Transfer module
Moduł wykorzystywany do oszacowania energii cieplnej w równaniach bilansowych. Zawiera intuicyjny interfejs użytkownika, narzędzia graficzne, jak również możliwość predykcyjnego wprowadzania tekstu dla wzorów chemicznych. Użytkownik może modyfikować interfejs zgodnie z własnymi wymaganiami. Moduł daje możliwość obliczeń bilansów egzergii

HTr – Heat Transfer module
Moduł szacuje straty/zyski ciepła co czyni go niezwykle przydatnym narzędziem na etapie projektowania termicznego. Posiada przejrzysty i łatwy w obsłudze interfejs pozwalający na proste zmiany jednostek miar, zarówno w odniesieniu do zawartych w programie baz danych, jak i danych użytkownika

Gem – Equilibrium Compositions module
Zastosowanie reguły faz Gibbsa jest praktycznym sposobem na analizę wpływu surowców i zmiennych procesowych na produkty reaktorów chemicznych. Pomaga oszacować poziom odzysku energii, identyfikować możliwości zmniejszenia wpływu wywieranego na środowisko przez reaktor, jak również ustalić granice stabilności przed przejściem do etapu laboratoryjnego. wykresach.


Gem – Cell Equilibrium module
Zintegrowanie obliczeń komórkowych z modułem równowagi. Obliczenia wykorzystują tę samą procedurę (GEM) jak główny moduł równowagi Gem, umożliwiając obliczenia napięć ogniwa w systemach elektrochemicznych oraz wykreślić wykresy 2D i 3D

Aqu – Aqueous Solutions module
Moduł zawiera modele nieidealnych roztworów wodnych oraz bazy danych. Szacuje szereg właściwości takich jak współczynnik aktywności, entalpii, punkt wrzenia , punkt zamarzania, w zależności od składu i temperatury. Moduł działa jako oddzielne narzędzie do obliczenia właściwości roztworu wodnego, lecz może być również wykorzystywany do oszacowania zachowania roztworów wodnych w module równowagi

Tpp – Stability Diagrams module
Moduł oblicza stabilność faz za pomocą cząstkowych ciśnień na obu osiach, z temperaturą na osi X i ciśnieniem cząstkowym na osi Y. Moduł dokonuje obliczeń diagramu fazowego przy użyciu metody minimalizacji Gibbsa


Lpp – Stability Diagrams module
Moduł pozwala wskazać obszary stabilności faz skondensowanych. Moduł ten generuje izotermiczne diagramy fazowe stabilności systemów trzech elementów. Są one znane także jako diagramy Kellogg’a


EpH – Eh-pH Diagrams module
Diagram Eh-ph, znany również jako wykres Pourbaix’a – pokazuje obszary trwałości termodynamicznej


Dia – H, S, Cp, G Diagrams module
Moduł przedstawia podstawowe dane termochemiczne dla danego gatunku w formacie graficznym. Daje możliwość sporządzenia ośmiu typów schematów w zależności od temperatury. Jednym z najbardziej użytecznych jest ΔG diagram (Ellingham diagram), który przedstawia względną trwałość tlenków, siarczanów, chlorków itd. w zależności od temperatury


Est – H, S Cp Estimation module
Moduł umożliwia szacowanie wartości H, S i Cp z każdego związku chemicznego czy związku niestechiometrycznego, zarówno dla tych znajdujących się w bazach HSC Chemistry jak i dla wartości eksperymentalnych użytkownika, jak również ich stany utlenienia


Ben – Benson Estimation module
Moduł szacuje wartość H, S i Cp organicznych związków chemicznych. Jest on również przydatny do oceny właściwości odpadów organicznych, chemicznych i wszelkich chemikaliów. Liczba gatunków chemicznych gwałtownie wzrasta i choć blisko 90 mln została zidentyfikowana do chwili obecnej, nadal 99,9% z nich brakuje informacji na temat wartości H, S i Cp


Wat – Water module
Jest to użyteczny zamiennik diagramu Mollier’a. Zapewnia obliczenia entalpii i innych wartości zawartych w standardowych modułach HSC. Entalpia i entropia procesu obliczane są za pomocą użytecznych termodynamicznych danych poprzez ręczne wprowadzenie danych na temat ciśnienia, temperatury lub poprzez kliknięcie na diagram


Mea – Measurement Units module
Moduł umożliwia porównanie wyników pochodzących z różnych źródeł

Ele – Periodic Chart module
Moduł umożliwia pokazanie danych z 56 baz danych zawartych w programie w formie graficznej i tabelarycznej. Dane można w łatwy sposób edytować, jak również dodawać dodatkowe według potrzeb użytkownika. Moduł wyposażony jest w edytowalną bazę i funkcję do wizualizacji właściwości pierwiastków.


Con – Species Converter module
Jest to narzędzie do porównywania danych, pozwalające na przekształcanie związków chemicznych i stechiometrycznych


Exe – Exergy Balance module
Moduł pozwala na obliczanie egzergii związków chemicznych i strumienia energetycznego. Procedury te stosowane są w wielu innych modułach HSC.

DB – H, S, and Cp Database module
Moduł posiada wszechstronne funkcje wyszukiwania i edycji zintegrowane w jednym potężnym oknie wyszukiwania. Użytkownicy mogą prowadzić wyszukiwania w oparciu o pierwiastek, związek chemiczny, słowo kluczowe itp. Moduł posiada prosty i intuicyjny interfejs użytkownika oraz funkcję predykcyjną wprowadzania tekstu dla związków chemicznych. Bazy danych zawierają 28.000 związków chemicznych


Geo – Mineral Database module
Moduł zawiera zbiór narzędzi, który pierwotnie został opracowany dla geologów i mineralogów, jednak może być użyteczny dla specjalistów innych dziedzin. Moduł ten oferuje obszerną bazę ponad 13.000 minerałów.


Excel add-in functions
Zarówno funkcje programu HSC oraz zawarte w nim bazy danych są kompatybilne z programem Microsoft Excel, dzięki czemu możliwe jest przeprowadzenie termo i mineralogicznych obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym Excel

Help module
Moduł zawiera instrukcje dla wszystkich modułów HSC i baz danych

SIM – Flowsheet Simulation Module
Moduł jest wszechstronną platformą symulacji schematów technologiczny dla wielu różnych typów modeli procesowych. Użytkownik może w łatwy sposób tworzyć konfigurowalne modele reaktora chemicznego w formacie .xls lub .dll. i połączyć je za pomocą schematu technologicznego. Moduł może być używany do tworzenia modeli procesowych instalacji pirometalurgicznych i hydrometalurgicznych, a także do przetwarzania surowców mineralnych i fizycznych systemów recyklingu.

Większość modułów Chemia HSC umożliwiają symulację reakcji chemicznych w jednym urządzeniu procesowym. Moduł SIM rozszerza tę zdolność do całego procesu składającego się z licznych części. Daje możliwość modelowania i symulacji co sprawia, że jest najważniejszymi narzędziem przy opracowywaniu nowych procesów czy poprawę istniejących

LCA Module
Narzędzie jest zintegrowane z modułem SIM, umożliwiając analizę cyklu życia procesu. Automatyczne narzędzie zbiera dane wejściowe i wyjściowe procesu obliczając kilka kluczowych wskaźników takich jak emisja dwutlenku węgla.

Modele procesów SIM są tworzone na podstawie bilansów materiałowych i energetycznych, co daje możliwość automatycznego tworzenia „eko-bilansów”. Główną zaletą symulacji opartej na „eko-bilansach” jest spełnienie warunków krytycznych elementów brzegowych i zachowanie równowagi energetycznej.


Narzędzie pozwala zoptymalizować cały proces nie tylko z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia, lecz także z punktu widzenia jego wpływu na środowisko

Mass Balance Module
Dane uzyskane z rzeczywistych procesów zwykle wymagają uporządkowania z uwagi na błędy i niekompletność. Moduł w procesie rekoncyliacji pozwala na "oczyszczenie" danych w celu zastosowania ich w modelach teoretycznychMAT – Material Database
Nowy moduł HSC, który może być wykorzystywany do zapisywania informacji o różnych materiałach, takich jak koncentraty, paliwa, szlamy, stal, plastik itp., do tej samej bazy danych, która może być stosowana jako podstawa dla modeli procesów HSC Sim. Właściwości materiału zawierają pola dla kompozycji, właściwości fizycznych, analiz itp. Możliwe jest również tworzenie właściwości zdefiniowanych przez użytkownika.


NAV – Diagram Navigator
Diagram Navigator to narzędzie ułatwiające przeglądanie diagramów fazowych dla punktów potrójnych. Pozwala na łatwe uzyskiwanie współrzędnych dowolnego punktu potrójnego znajdującego się na diagramie. Może być również użyty do obliczeń np. temperatury likwidusu w zadanym punkcie poprzez zdefiniowanie izoterm.


DAT – Data Module (Nowość)
Moduł przetwarzania danych (DAT) służy do wizualizacji, analizy i transformacji surowych danych, a także do przekształcania tych danych w modele. Funkcjonalność modułu HSC Data umożliwia uczenie modelu sieci neuronowej, który mógłby przewidywać nieznane wyniki na podstawie danych eksperymentalnych. Istnieją dwa typy sieci neuronowych, które mogą być uczone przez ten moduł: Feedforward Neural Network (FFNN, sieci gdzie dane przepływają w jedną stronę) i Random Neural Network (RNN, sieci gdzie dane przepływają w różnych kierunkach). Dodatkowo dostępne są wykresy oraz algorytm roju cząstek (Particle Swarm Optimizer - PSO).Script logo