Flo2D

FLO-2D jest modelem hydrologicznym i dwuwymiarowym modelem hydraulicznym, służącym do badań przepływu w korytach rzecznych i analiz terenów zalewowych. Program posiada zintegrowany model trasy (korytarza) powodzi symulujący rzekę, nieograniczony przepływ oraz przepływ ulicami o złożonej topografii. Narzędzie umożliwia różnorodną i złożoną symulację powodzi poprzez dodanie szczegółów dotyczących opadów, infiltracji, transportu osadów, budynków, wałów przeciwpowodziowych, nasypów, ścian (zawalenia ścian), naruszenia zapór, lawiny błotne, kanałów burzowych, przepustów, mostów, budowli wodnych i wód gruntowych. Opady deszczu, infiltracja i większość funkcji może być zmienna przestrzennie i czasowo z historycznymi danymi hydrologicznymi replikowanymi w oparciu o dane NEXRAD.

Nowa wersja FLO Pro jest najbardziej wszechstronnym i przystępnym modelem 2-D na świecie.


Kluczowe funkcje programu FLO-2D:
  • Program posiada zintegrowany model trasy (korytarza) powodzi symulujący rzekę, stożki napływowe, obszary zalewowe na terenach leśnych, rolnych i miejskich oraz przybrzeżnych, z uwzględnieniem wałów przeciwpowodziowych, zapór i budowli hydrotechnicznych,
  • Stanowi kompletny hydrologiczny i hydrauliczny model, z wieloma funkcjami, tj. transport osadów, powódź/lawina błotna i modelowanie wód podziemnych
  • Posiada możliwość rozwiązywania różnorodnych problemów związanych z powodzią, m.in.: powódź na terenach miejskich - przepływ ulicami, niedrożność przepływu, przepływy błota i gruzu, modelowanie opad-odpływ w zlewni powierzchniowej, interakcje między wodami powierzchniowymi i podziemnymi
  • Posiada interfejs SWMM EPA

Wersje programu
Oferowane są wersje Flo2D Basic Model (darmowa dystrybucja) oraz Flo2D Pro Model.
Wersja Pro Model jest oferowana w formie:
  • licencji wieczystej – ta wersja umożliwia instalację i aktywację oprogramowania na wszystkich komputerach Użytkownika w jednej lokalizacji oraz dodatkowo zawiera 3-letni kontrakt serwisowy (możliwość korzystania z serwisu technicznego producenta oraz dostęp do materiałów szkoleniowych video i szkoleń internetowych przez okres 3-lat).
  • licencja roczna, która obejmuje: możliwość instalacji i aktywacji oprogramowania na wszystkich komputerach Użytkownika w jednej lokalizacji. Po upływie roku licencja wygasa i można ją odnowić poprzez wniesienie odpowiedniej opłaty. Ta opcja obejmuje także możliwość korzystania z serwisu technicznego producenta oraz dostęp do materiałów szkoleniowych video i szkoleń internetowych w okresie ważności licencji.

Do pobrania
Wersję FLO-2D Basic Model można pobrać ze strony producenta
https://www.flo-2d.com/download/

Producent udostępnia także dokumentację w wersji elektronicznej:
https://www.flo-2d.com/download/

Analiza częstości opadów - FreqPlot
Dodatkowo właściwości programu można rozszerzyć poprzez zakup licencji FreqPlot (licencja bezterminowa) – jest to program do analizy częstotliwości wykorzystywany do obliczania okresu powrotu opadów. FreqPlot umożliwia porównanie danych i dopasowanie krzywych na czterech wykresach rozkładu prawdopodobieństwa (Extreme Value, Log Extreme Value, Normal i Log Normal). Porównanie to pozwala użytkownikowi wybrać najlepsze dopasowanie krzywej rozkładu do danych i stanowi znaczne ulepszenie w stosunku do metody Bulletin 17B.

Script logo