Statystyka

Prism oferuje bardziej wszechstronny zestaw narzędzi do analizy danych, niż jakikolwiek inny graficzny pakiet naukowy. Aplikacja pozwala w łatwy sposób wykonać podstawowe testy statystyczne, powszechnie stosowane przez laboratoria i naukowców w klinikach. Prism oferuje testy t, nieparametryczne porównania, jedno i dwu czynnikowy test ANOVA, regresję liniową i nieliniową, analizę tabel liczebności i analizę przeżywalności.


W odróżnieniu od innych programów, Prism zawiera statystyczną pomoc, z której w razie potrzeby można korzystać. Kliknięcie przycisku "Learn" w dowolnym oknie dialogowym analizy danych powoduje wyświetlenie dokumentacji online do programu, wyjaśniającej zasady analizy, które pomogą dokonać odpowiednich wyborów. Po dokonaniu wyboru, Prism przedstawi wyniki w zorganizowanych, łatwych do prześledzenia tabelach. Jeśli potrzebna będzie pomoc w zrozumieniu terminologii statystycznej w tabeli wyników, stosowne odnośniki przeniosą użytkownika do wyjaśnień analizy i pomogą sprawdzić, czy wybrano odpowiednią analizę do określonego doświadczenia.

Na stronie producenta, pod poniższym adresem, znaleźć można podstawy statystyki, statystykę w Prism oraz omówione przykłady wykorzystania pakietu do operacji statystycznych:
https://www.graphpad.com/guides/prism/8/statistics/

Poniżej przedstawione są podstawowe funkcjonalności statystyczne aplikacji Prism

Porównania statystyczne
 • Sparowany lub niesparowany test t
 • Test Mann'a-Whitney'a i Wilcoxon'a
 • Zwykłe lub powtarzalne pomiary analizy jednoczynnikowej ANOVA z testami Tukey'a, Newman'a-Keuls'a, Dunnett'a lub Bonferroni'ego, także testy Kruskal'a-Wallis'a i Friedman'a, nieparametryczna jednoczynnikowa ANOVA z testem Dunn'a.
 • Test Fishera lub test chi-kwadrat. Obliczanie ryzyka względnego i ilorazu szans wraz z przedziałami ufności
 • Dwuczynnikowa ANOVA, nawet z brakujących wartości z użyciem kilku testów POST
 • Powtarzane pomiary analizy dwuczynnikowej ANOVA z użyciem kilku testów POST
 • Analiza przeżycia Kaplan'a-Meier'a. Porównanie krzywych z testu log-rank (w tym badania trendu)

Statystyki kolumn
 • Obliczanie minimum, maksimum, kwartyli, średniej, SD, SEM, CI, CV, średniej geometrycznej z przedziałami ufności
 • Określenie wymaganego poziomu ufności
 • Rozkłady częstotliwości (bin w histogramie), w tym skumulowanych histogramów
 • Test normalności Kolmogorov'a-Smirnov'a
 • Test t dla jednej zmiennej lub test Wilcoxon'a dla porównania średniej kolumny (lub mediany) o teoretycznej wartości
 • Współczynniki skośności i kurtozy

Regresja liniowa i korelacja
 • Obliczanie estymatorów nachylenia prostej (slope) i przecięcia z osią y (intercept) z przedziałami ufności
 • Określanie linii regresji przez określony punkt
 • Dopasowanie do replikowanych wartości Y lub oznaczonych Y
 • Sprawdzanie liniowości modelu
 • Obliczenie i tworzenie wykresu resztkowego
 • Porównanie nachylenia prostej i przecięcia dwóch lub więcej linii regresji
 • Określenia nowych punktów wzdłuż krzywej standardowej
 • Korelacja nieparametryczna Pearson'a lub Spearman'a
 • Tabela współrzędnych XY

Kliniczna (diagnostyczna) statystyka laboratoryjna
 • Wykresy Bland'a-Altman'a
 • Krzywe ROC (Receiver Operating Characteristic)

Regresja Deming'a (typ II regresji liniowej)

Script logo