Nowości w HSC 9.0

HSC 9 opiera się na tym samym środowisku Microsoft .NET, co poprzednia wersja 8 programu z 2014 roku. Jednak zawiera ona wiele nowych funkcji, nowych modułów i kilka ulepszeń starych modułów. Nowe funkcje będą ukazywać się stopniowo w obrębie kolejnych wersji serwisowych HSC 9, które stają się dostępne z poziomu subskrypcji HSC 9. Narzędzia do analizy cyklu życia (LCA) połączone z symulacją schematu technologicznego pozwalają ocenić wpływ procesu na środowisko. Nowa licencja HSC 9 zawiera również roczną subskrypcję, co oznacza, że będzie można również uzyskać wszystkie aktualizacje do programu, które zostaną opublikowane w ciągu roku od zakupu. Dla Użytkowników programu HSC 8 przez limitowany okres czasu jest oferowany zakup uaktualnienia.

SIM - Flowsheet Simulation Module
Moduł Sim może być wykorzystany do tworzenia modeli procesu opartych na schemacie technologicznym dla wielu aplikacji, np. schematy hydrometalurgiczne i pirometalurgiczne, a także systemy przetwarzania minerałów, w tym również jednostki fizyczne separacji stosowane w recyklingu.

Sim jest jednym z najważniejszych modułów programu HSC. Dostępnych będzie kilka usprawnień i nowych funkcji w module:
 • ulepszony silnik obliczeniowy
 • ulepszona procedura Model Fit (Q1/2016)
 • ulepszona procedura Stream Converter
 • generyczne jednostki DLL modelu operacji - szablony i przykłady
 • dynamiczna symulacja skali czasu (Q1/2016)
 • ulepszony edytor symulacji Monte Carlo (Q2/2016)
 • jednostki reakcji z kreatora Equilibrium (Q2/2016)
 • formuła Navigator w Unit Editors (Q2/2016)
 • ulepszone symulacje na podstawie uwalniania minerałów z wykresami (Q2/2016)
 • różne nowe jednostki modeli, na przykład dla mielenia minerału (Q2/2016)
 • nowe funkcje eksportu do okna dialogowego wpływu na środowisko naturalne (LCA) (Q2/2016)
 • tytuły tabel rysowanych przez użytkownika
 • nowy zestaw narzędzi do łatwiejszego formatowania tekstu
 • arkusze pracy zawierają nowe cechy: zapisywanie tabel, możliwość użycia zapisanych szablonów, zastosowanie formatowania do wybranych lub wszystkich tabel, więcej opcji formatowania
 • ulepszona przeglądarka zawartości strumienia: cała zawartość strumienia może być przeglądana włącznie z bilansem masy i danymi eksperymentalnymi
 • Unit Content Viewer pokazuje bilanse jednostkowe
 • ulepszone drzewo procesów: strumienie wejściowe i wyjściowe mogą być łatwo wyróżnione na drzewie procesów. Edycja warunków może być otwierana bezpośrednio po dwukrotnym kliknięciu węzła na drzewie procesu.
 • nowe narzędzie Collage Tool, dzięki któremu użytkownik może utworzyć widok kolażu ikon jednostek

GEM - Equilibrium Module
Obliczenia równowagi Gibbsa oferują praktyczny sposób śledzenia i badania wpływu surowców oraz zmiennych procesowych na produkty reaktora chemicznego i systemów do oszacowania odzysków. Moduł Gem zawiera kilka ulepszeń i nowych cech:
 • ulepszony silnik obliczeniowy
 • możliwość wybrania skali logarytmicznej dla określonych gatunków, temperatury lub ciśnienia
 • ulepszona procedura tworzenia wykresów i tabel
 • ulepszony interfejs użytkownika
 • poprawa obliczeń do miareczkowania
 • obliczenia reaktorów (Q1/2016
 • diagram dominacji fazowej (Phase predominance diagrams (Q1/2016)

DB – HSC Database
Baza danych HSC zawiera dane termochemiczne dla związków chemicznych. Większość modułów obliczeniowych HSC wykorzystuje te dane automatycznie. W wersji HSC 9 wprowadzono kilka drobnych udoskonaleń w bazie danych i dodano nowe gatunki.
Aktualizacje będą dostępne w Q1 / 2016.

EST - Estimation Module
Moduł HSC Estimation umożliwia obliczenia przybliżonych wartości H, S i Cp dla związków chemicznych i niestechiometrycznych minerałów, które występują w bazie HSC, a także dla tych, które nie istnieją w bazie danych HSC. Moduł oszacowania daje również stopnie utlenienia elementów w danym związku chemicznym. Nowa procedura oszacowania H, S, i Cp znacząco poprawia dokładność obliczeń dla wielu typów gatunków.

BEN - Benson Estimation Module
Moduł HSC, który dokonuje oszacowania danych H, S i Cp z organicznych związków chemicznych i jest również szczególnie przydatny dla szacowania właściwości do kompleksowego mieszania odpadów organicznych, złomu itp. Liczba związków organicznych jest duża i dość często brakuje danych, H, S i Cp. Kilka nowych funkcji, które zostały dodane:
 • ulepszone menu i jednolity wizualny wygląd przy dodawaniu elementów strukturalnych molekuł
 • dodano funkcję do filtrowania list odniesień gatunków.
 • więcej elementów (Q3/2016)

GEO – Mineral Database Module
Moduł Geo jest zbiorem narzędzi opracowanym dla geologów i mineralogów. Może on być także wykorzystany przez innych specjalistów. HSC Geo oferuje obszerną bazę danych z danymi na temat 13,346 minerałów. HSC 9 wprowadza kilka nowych ważnych funkcji:
 • ulepszony i zaktualizowany interfejs użytkownika (Q1/2016)
 • możliwość importowania informacji o uwalnianiu minerałów z różnych zautomatyzowanych systemów analiz mineralogicznych, teraz także QemScan i IncaMineral (Q1/2016)
 • poprawa przetwarzania i raportowania danych dotyczących uwalniania minerału (Q2/2016)
 • bilansowanie masy z danych dotyczących uwalniania minerału (śledzenie cząstek) (Q4/2016)

MAS – Mass Balance Module
Moduł wykorzystuje kompleksowe techniki uzgadniania danych do przekształcania niekompletnych danych eksperymentalnych procesu mineralnego w zbilansowane dane. Umożliwia to kalibrację teoretycznych modeli procesów lub tworzenia spójnych analiz wydajności i oszacowania efektywności dla kompletnych systemów przepływu materiałów i energii. Mass Balance Module jest połączony z modułem Sim. Ostatnie nowości to:
 • poprawa silnika obliczeniowego dla dużych macierzy danych
 • kreator pomocy przy zadaniach bilansowania masowego
 • równoważenie płynnych składników rozpuszczalnych (Q1/2016)
 • więcej opcji do ustalania danych, określenia metody pobierania próbek i pomiaru odchylenia standardowego zostanie dodana do modułu bilansu masowego. Nowe funkcje będą dostępne w drugim kwartale 2016r.

FIT – Model Fir Routine
Narzędzie Sim Model Fit zostało zaprojektowane do użytku w połączeniu z modułem Mass Balance. Narzędzie umożliwia konwersję zbilansowanych danych cząstek doświadczalnych do parametrów modelu. Dane eksperymentalne są organizowane i importowane krok po kroku za pomocą bilansu masy. Dane są zapisywane automatycznie na schemacie technologicznym. Narzędzie Model Fit umożliwia dopasowanie kilku modeli kinetycznych flotacji. Sim Model Fit obsługuje klika układów flotacyjnych i zawiera klika wbudowanych równań modelu. W module może być dopasowanych kilka typów modeli:
 • z jednofazowym powtórzeniem
 • sekwencyjna flotacja z jednym etapem powtarzania
 • z pętlą otwartą z powtórzeniami
kilka etapów i zamknięta pętla flotacji dopasowania modelu zostanie rozszerzona do modelu jednostki DLL, która umożliwi dopasowanie parametrów dowolnej jednostki DLL.

Kilka nowych funkcji zostanie dodanych do Model Fit Routine:
 • nowe wykresy np. stopnia odzysku,
 • zdolność dopasowania wielkości kinetyki flotacji (Q1/2016)
 • ulepszone dopasowanie systemów odwróconej flotacji (Q2/2016)
 • dopasowanie parametrów modelu jednostki DLL do wszystkich modeli symulacyjnych (Q3/2016)

NAV – Diagram Navigator
Nowy moduł Diagram Navigator, który może być wykorzystany do digitalizacji zeskanowanych wykresów, diagramów i wykresów x-y danych funkcjonalnych. Diagram Navigator jest również narzędziem do upraszczania przeglądania trójskładnikowych diagramów xy i xyz. Zapewnia to użytkownikowi uzyskanie trójskładnikowych współrzędnych dowolnego punktu w obrębie diagramu w prosty sposób.
Moduł Diagram Navigator będzie dostępny w drugim kwartale 2016.

MAT – Material Database
Material Database to nowy moduł programu HSC, który może być wykorzystany do zapisywania informacji na temat różnych materiałów w tej samej bazie danych, takich jak koncentraty, paliwa, osady ściekowe, stal, tworzywo sztuczne, itd., które mogą być zastosowane, na przykład jako surowiec dla modeli procesowych HSC SIM.
Właściwości materiałów zostały podzielone na trzy kategorie: informacje, właściwości i kompozycje. Ogólne informacje zawierają nazwy materiałów, synonimy, REACH, numer EC, itd Domyślnymi właściwościami materiałów są gęstość, temperatura topnienia, przewodność elektryczna, wytrzymałość na rozciąganie, itp.
Grupa kompozycja zawiera także pola analiz elementarnych i chemicznych gatunków. Własności dynamiczne są szczególną funkcją bazy danych materiałowych HSC, co oznacza, że użytkownicy mogą dodawać własne niestandardowe właściwości do materiałów. Material Database posiada linki do gatunków, elementów i baz mineralnych. Moduł będzie dostępny w Q1 / 2016 a powiązanie z HSC Sim w Q2 / 2016.

MIX – Mixture Calculator
Kalkulator mieszanin może być wykorzystany do tworzenia mieszanin materiałów w bazie Material database. To sprawia, że możliwe jest tworzenie mieszanin na przykład do modeli procesowych HSC Sim. Moduł będzie dostępny w Q2 / 2016.
Script logo